خط خدماتی چیست؟

خطوط خدماتی در واقع همان خط و شماره پیامک معمولی (تبلیغاتی) هستند که برای آن بلک لیست مخابرات آزاد شده و قابلیت ارسال به لیست سیاه مخابراتی و حتی شماره‌هایی که پیامک تبلیغاتی خود را مسدود کرده‌اند را نیز دارند.

خط پیامکی تبلیغاتی چیست ؟

خطوط تبلیغاتی شماره‌های پیامکی هستند که جهت ارسال پیام کوتاه و اطلاع رسانی‌های مختلف از آن استفاده می‌شود اما این خطوط قابلیت ارسال به شماره‌هایی که پیام تبلیغاتی خود را غیرفعال کرده‌اند ندارد و برای ارسال به این گروه (لیست سیاه مخابراتی) نیاز به استفاده از خط خدماتی می‌باشد.

از خطوط خدماتی می‌توانید فقط جهت ارسال پیام کوتاه به مشترکین خود استفاده نمایید، این شماره‌ها در بخش بانک منطقه‌ای و کدپستی استفاده نمی‌شوند، متن پیامک از این خطوط باید فقط اطلاع رسانی باشد.
درصورتی که حتی به یک شماره غیر از بانک شماره خودتان ارسال انجام دهید، تبلیغاتی محسوب شده و شامل جریمه می گردد، هرگونه اطلاع رسانی به لیست مشتریان خود خدماتی محسوب می‌شود.

بزودی مدارک و شرایط درج خواهیم کرد

Comments are disabled.

    ورود به سامانهثبت نام سامانهنمایندگی